Säännöt

Pohjanmaan Paistinkääntäjät Ry

 

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Paistinkääntäjät ry ja kotipaikka on Vaasa. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös epävirallisia nimiä Chaîne des Rôtisseurs Finlande, Bailliage de Bothnie ja Paistinkääntäjien Pohjanmaan Voutikunta.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansallista ja kansainvälistä ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria yhteistyössä gastronomian ammattilaisten ja harrastajien kanssa sekä aktivoida Paistinkääntäjät ry -nimisen yhdistyksen jäseniä osallistumaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan seutujen alueelliseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää aterioita, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, kilpailuja ja juhlia
 • harjoittaa kehittämis-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tehdä aloitteita eri viranomaisille ja yhteisöille
 • olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
 • osallistua alan kansainväliseen toimintaan

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • myydä jäsenistölleen järjestön tuotteita

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään aktiivinen gastronomian harrastaja tai alan ammattilainen, joka on valtakunnallisen Paistinkääntäjät ry -nimisen yhdistyksen jäsen ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

 

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen sellaisessa kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä säännöissä määrätyt taloudelliset tai muut velvoitteensa yhdistystä kohtaan taikka on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.

 

6. Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 4-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä käytetään valtakunnallisen Paistinkääntäjät ry:n ohjeiden mukaisia nimikkeitä ja hallituksen jäsenten vastuut ja tehtävät määräytyvät nimikkeen mukaisesti

Yhdistyksen hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta, jonka jälkeen jäsen on erovuorossa. Jäsen voidaan valita hallituksen jäseneksi myös uudelle toimikaudelle. Jäsen voidaan valita hallituksen jäseneksi myös uudelle toimikaudelle.

Kun yhdistykselle valitaan ensimmäistä kertaa hallitus, on sovittava erovuorojärjestys niin, että 1-2 jäsentä valitaan yhdeksi vuodeksi, 1-2 jäsentä valitaan kahdeksi vuodeksi ja 2-4 jäsentä kolmeksi vuodeksi.  Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, hän eroaa tai hänet erotetaan samalla myös yhdistyksen hallituksesta. Hänen tilalleen voidaan hallitukseen valita uusi jäsen ja hänen toimikautensa vastaa eronneen tai erotetun jäsenen toimikautta

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan ensimmäisessä vaalikokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus nimittää halukkaita yhdistyksensä jäseniä tarpeellisen määrän toimihenkilöiksi avustamaan hallitusta yhdistyksen operatiivisessa toiminnassa, kuten jäsentapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimihenkilöistä vähintään yhden tulee olla keittiöammattilainen ja vähintään yhden viiniammattilainen.

Hallitutuksen jäsenet muodostavat ryhmän, jota kutsutaan Pohjanmaan Paistinkääntäjien voutineuvostoksi.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

Hallitus voi oikeuttaa määräämänsä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toimikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen kirjeitse, sähköpostitse tai  tekstiviestitse.

 

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • valitaan hallituksen jäsenet
 • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen kokouskutsun lähettämistä.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

NÄMÄ SÄÄNNÖT OVAT PRH:n HYVÄKSYMÄT JA NE ON KIRJATTU YHDISTYSREKISTERIIN 5.2.2015