Säännöt

Helsingin Paistinkääntäjät ry:n säännöt

 

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Paistinkääntäjät ry ja kotipaikka Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laajassa mielessä korkeatasoista ruoka- ja juomakulttuuria, gastronomiaa, olemalla alan ammattilaisten ja harrastajien yhteinen järjestö, joka tarjoaa heille yhteisen keskustelufoorumin. Yhdistys painottaa historiallisista juuristaan johtuen erityisesti hiillostetun ja vartaalla paistetun lihan merkitystä mutta seuraa myös kansallisen ja kansainvälisen keittiön kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää aterioita, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, kilpailuja ja juhlia,
 • harjoittaa kehittämis- , tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
 • tehdä aloitteita eri viranomaisille,
 • olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa ja
 • osallistua alan kansainväliseen toimintaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan,

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja
 • myydä jäsenistölleen järjestön jäsentuotteita, kuten pinssejä, hihamerkkejä, solmioita tms.  

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä aktiivinen gastronomian harrastaja tai alan ammattilainen, joka on valtakunnallisen Paistinkääntäjät ry - nimisen yhdistyksen jäsen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy kirjallisen hakemuksen perusteella yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä säännöissä määrätyt taloudelliset tai muut velvoitteensa yhdistystä kohtaan taikka menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Jäsen on erotettava yhdistyksestä, jos hän on eronnut tai hänet on erotettu valtakunnallisesta Paistinkääntäjät ry:stä.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous kummallekin jäsenryhmälle erikseen.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä käytetään pääjärjestön ohjeiden mukaisia nimikkeitä ja heidän toimenkuvansa määräytyvät kyseisten ohjeiden mukaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Kukin hallituksen jäsen, puheenjohtaja mukaan lukien, valitaan kolmivuotiskaudeksi siten, että kolmasosa tai lähinnä kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Ensimmäiseen hallitukseen valitaan osa jäsenistä vain vuodeksi tai kahdeksi sisäisen kierron aikaansaamiseksi. Hallituksen jäsenen erotessa kesken kautensa, uusi jäsen valitaan hänen tilalleen eronneen jäsenen kauden loppuun asti.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin sekä nimeää muiden jäsenten tehtävät ensimmäisessä vaalikokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja taikka rahastonhoitaja, kukin yksin.

Hallitus voi oikeuttaa määräämänsä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsen voi valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään äänivaltaansa. Yksi jäsen voi valtakirjalla edustaa korkeintaan kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen koko jäsenmäärästä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai sähköpostiviestillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet yhdistyksen sääntöjen 6. kohdan mukaisesti
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.